آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 100001961 در نظر دارد امور مربوط به تهیه و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری، خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و جدید در سطح شهر یزد، با شرايط اختصاصي مناقصه واگذار نمايد. متقاضیان درصورت تمايل به شرکت در مناقصه فوق می بایست مدارک و نرخ پيشنهادي خود را حداکثر تا پايان وقت اداري روز یکشنبه 1401/02/25 شامل تضمين بانکي،  سوابق فني و بازرگاني مرتبط با موضوع مناقصه  فتوکپي برابر اصل اساسنامه شرکت، گواهي نامه صلاحيت فعالیت در امور فوق از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آگهي آخرين تغييرات و برگ پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ثبت نمایند، ضمناٌ لازم است یشنهاددهندگان سپرده شرکت در مناقصه را به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد واقع در میدان آزادی، شهرداري يزد تحويل و رسيد آن را دريافت نمایند.

 

 1. زمان شروع مناقصه از تاريخ 1401/02/08 لغايت 1401/02/25 مي باشد و حداکثر تاريخ تسليم پاکت (الف) به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداري يزد تا پايان وقت اداري روز یک شنبه 1401/02/25 مي باشد. کليه پيشنهادات در ساعت 9:00 صبح روز دو شنبه مورخ 26/02/1401 در محل سازمان باز، قرائت و نتيجه آن حداکثر ظرف مدت هفت روز (به استثناي ايام تعطيل) اعلام مي گردد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها ( درصورت داشتن معرفي نامه کتبي) در جلسه کميسيون مجاز مي باشد.
 2. متقاضيان مي بايست برای  شرکت در مناقصه مبلغ 930.000.000ريال را به حساب شماره 2001135875 بانك تجارت به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واريز يا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بي نام تحويل نمايند.
 3. سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابرماده 20 آئين نامه معاملات شهرداري سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 4. مدت قرارداد يکسال  شمسي مي باشد .
 5. بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام باشد. بديهي است هرگونه خط خوردگي و شرط باعث ابطال مدارک مي شود.
 6. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
 7. احراز توان فني و مالي پيشنهاد دهندگان در اختيار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد مي باشد .
 8.  درصورت بروز حوادث  قهري هيچ  يک از طرفين مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست.
 9.  پيمانکارحق واگذاري کار به غير را ندارد.
 10. در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد .
 11. درصورت قبولي يا رد پيشنهاد اسناد مناقصه مسترد نخواهد شد.
 1. به پيشنهادهاي ناقص، مبهم، مشروط، بدون سپرده و پيشنهادهايي که پس از انقضاي مهلت مندرج در آگهي مناقصه واصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 2. با توجه به ماده 11 آئين نامه معاملات شهرداري هاي مراکز استانها سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل 10% کل مبلغ موردپيمان را به عنوان حسن انجام تعهدات از پيمانکارتضمين بانکي يا اوراق مشارکت بي نام اخذ مي نمايد.
 3. کارفرما اختيار دارد موضوع  مورد معامله را تا 25% کل مورد معامله افزايش يا کاهش دهد.
 4. کليه کسورات قانوني و قراردادي به عهده پيمانکارخواهد بود. اعتباراين پروژه ازمحل اعتبارات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد بوده و تابع  قوانين وآئين نامه معاملات شهرداري يزد مي باشد.
 5. قرارداد و اسناد مناقصه بايد توسط دارندگان امضايي که از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات روزنامه رسمي احرازمي گردد امضاء شود.
 6. اين برگ جزء لاينفک اسناد محسوب و بايستي ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد.
 7. رعايت اصل بيست و پنجم قانون اساسي به اين شرح الزامي است: بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏
 8. ارائه آناليز قيمت الزامي مي باشد.
 9. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

متقاضيان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به نشاني : ميدان صنعت ، ابتداي بلوار شهيد دهقان ، جنب جايگاه سوخت CNG مراجعه و يا با شماره تلفن 37200401-035 داخلي 241 تماس حاصل نمايند.