معرفی هیات مدیره

اعضای هیات مدیره سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف نام نام خانوادگی سمت سمت شغلی
1  محمدرسول طهماسبی  رئیس هیات مدیره معاون امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد
2  مهدی   فعالی  دبیر و عضو هیات مدیره  رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد
3  علیرضا   پورسلمان  عضو هیات مدیره مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان یزد
4  مجید  عزیزالله  تجملیان  نماینده و عضو ناظر شورای اسلامی شهر یزد در هیات مدیره  عضو شورای اسلامی شهر یزد
5  عزیزالله  سیفی  عضو شورای سازمان رئیس شورای اسلامی شهر یزد