اعضای هیات مدیره سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

سمت شغلی

1

محمود

دهقان طزرجانی

رئیس هیات مدیره

معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد

2

محمود

شاکری شمسی

عضو هیات مدیره

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری یزد

3

محمد رضا

شفیعی

عضو هیات مدیره

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

4

مرتضی

شایق

نماینده شورای اسلامی شهر یزد در هیات مدیره

عضو شورای اسلامی شهر یزد