ساختار سازمانی


 صفحه ۱-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
- -  حوزه ریاست
1 1  رئیس سازمان
2 2  مسئول دفتر
3 3  کارشناس امور قراردادها
4 4  کارشناس حقوقی
5 5  کارشناس حراست
6 6  کارشناس روابط عمومی
7 7  کارشناس روابط عمومی
8 8  کارشناس آمارو فن آوری اطلاعات
9 9  کارشناس فن آوری اطلاعات
- -  اداره نظارت وبازرسی

 صفحه ۲-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
10 1  رئیس اداره نظارت و بازرسی
- -  اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی
11 1   مسئول اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی
12 2 بازرس
13 3 بازرس
14 4 بازرس
15 5  کارشناس ارزیابی و رسیدگی
16 6  کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
- 7  امور نظارت
17 8  مسئول امور نظارت
18 -  کارشناس نظارت و کنترل
 صفحه  ۳-۸
 سازمان تفضیلی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
19 3  کارشناس نظارت و کنترل
20 4  کارشناس نظارت تصویری
21 5  کارشناس نظارت تصویری
- -  معاونت فنی ومهندسی
22 1  معاون فنی ومهندسی
- -  اداره توسعه و مهندسی
23 1  رئیس اداره توسعه و مهندسی
24 2  کارشناس حمل ونقل
25 3  کارشناس حمل ونقل
26 4  کارشناس ترافیک
27 5  کارشناس توسعه و نوسازی ناوگان
 صفحه ۴-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
28 6  کارشناس برق و الکترونیک
- -  اداره فنی
29 1  رئیس اداره
30 2  کارشناس مکانیک
31 3  کارشناس مکانیک
32 4  کارشناس تجهیزات پایانه ها و ایستگاهها
33 5  کارشناس تاسیسات
34 6  کارشناس ماشین آلات
- -  معاونت اجرایی
35 1  معاون اجرایی
- -  اداره وموسسات بخش خصوصی
 صفحه ۴-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
28 6  کارشناس نظارت و کنترل
- -  کارشناس نظارت تصویری
29 1  کارشناس نظارت تصویری
30 2  معاونت فنی ومهندسی
31 3  معاون فنی ومهندسی
32 4  اداره توسعه و مهندسی
33 5  رئیس اداره توسعه و مهندسی
34 6  کارشناس حمل ونقل
- -  کارشناس حمل ونقل
35 1  کارشناس ترافیک
- -  کارشناس توسعه و نوسازی ناوگان
 صفحه ۵-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
36 1  رئیس اداره موسسات و بخش خصوصی
37 2  کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها
38 3  کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها
39 4  کارشناس بخش خصوصی اتوبوسها
40 5  کارشناس تشکیل پرونده
41 6  متصدی تشکیل پرونده
42 7  کارشناس صدور و تمدید
43 8  متصدی صدور و تمدید
- -  اداره پایانه های مسافر بری
44 1  رئیس اداره پایانه های مسافر بری
 صفحه ۵-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
45 2  کارشناس عمومی و انبار
46 3  متصدی امور عمومی
47 4  متصدی امور عمومی
48 5  کارشناس تاسیسات
- -  معاونت اداری ومالی
49 1  معاون اداری و مالی
- -  اموراداری
50 1  مسئول امور اداری
51 2  کارشناس امور اداری و رفاهی
52 3  کارشناس امور عمومی ونقلیه
 صفحه ۷-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
53 4  متصدی دبیرخانه واسناد
54 5  کارشناس برنامه ریزی و آموزش
- -  اداره امورمالی
55 1  رئیس اداره امور مالی
56 2  کارشناس امور مالی
57 3  کارشناس بودجه و اعتبارات
58 4  انباردار
- -  امور کارپردازی
59 1  مسئول امور کارپردازی
60 2  کارپرداز
 صفحه ۸-۸
 ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد
 شماره پست ردیف  عنوان پست سازمانی
61 3  کارپرداز
- -  امور حسابداری
62 1  مسئول امور حسابداری
63 2  حسابدار
64 3  حسابدار
65 4  جمعدار و امین اموال
- -  امور درآمد
66 1  مسئول امور درآمد
67 2  کارشناس درآمد
68 3  کارشناس درآمد
69 4  مامور وصول عوارض