معرفی ریاست سازمان

مهدی فعالی
رئیس سازمان حمل و نقل بار  و مسافر شهرداری یزد