نرخ کرایه مینی بوس درونشهری

نرخ کرایه مصوب مینی بوس بنز مختص کارخانجات و شرکت ها 1401​​​​​
ردیف محدوده شیفت نرخ
1  شهرک صنعتی یزد یک شیفت

68,713,259

2  شهرک صنعتی یزد دو شیفت

120,248,202

3  شهرک صنعتی یزد سه شیفت

154,604,831

4 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) یک شیفت

103,069,889

5 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) دو شیفت

154,604,831

6 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) سه شیفت

188,961,462

7
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
یک شیفت

85,891,574

8
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
دو شیفت

154,604,831

9
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
سه شیفت

180,372,305

10 شهرک صنعتی میبد یک شیفت

111,659,045

11 شهرک صنعتی میبد دو شیفت

171,783,147

12 شهرک صنعتی میبد سه شیفت

223,318,091

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد. ​​​​​
نرخ کرایه مصوب مینی بوس هیوندای مختص کارخانجات و شرکت ها 1401​​​​​
ردیف محدوده شیفت نرخ
1  شهرک صنعتی یزد یک شیفت

95,944,067

2  شهرک صنعتی یزد دو شیفت

120,248,202

3  شهرک صنعتی یزد سه شیفت

215,874,153

4 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) یک شیفت

143,916,105

5 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) دو شیفت

215,874,153

6 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) سه شیفت

263,846,190

7
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
یک شیفت

119,930,085

8
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
دو شیفت

215,874,153

9
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
سه شیفت

251,853,180

10 شهرک صنعتی میبد یک شیفت

155,909,109

11 شهرک صنعتی میبد دو شیفت

239,860,172

12 شهرک صنعتی میبد سه شیفت

311,818,224

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.
نرخ کرایه مصوب اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1401
ردیف محدوده شیفت نرخ
1  شهرک صنعتی یزد یک شیفت

171,783,146

2  شهرک صنعتی یزد دو شیفت

300,620,505

3  شهرک صنعتی یزد سه شیفت

386,512,077

4 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) یک شیفت

257,674,724

5 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) دو شیفت

386,512,077

6 شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد) سه شیفت

472,403,657

7
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
یک شیفت

214,728,933

8
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
دو شیفت

386,512,077

9
شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت
سه شیفت

450,930,761

10 شهرک صنعتی میبد یک شیفت

279,147,612

11 شهرک صنعتی میبد دو شیفت

429,457,865

12 شهرک صنعتی میبد سه شیفت

558,295,227

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.
(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.
(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.