نرخ کرایه مصوب مینی بوس بنز مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

41,644,399

 

دو شیفت

72,877,698

 

سه شیفت

93,699,897

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

62,466,599

 

دو شیفت

93,699,897

 

سه شیفت

114,522,098

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

52,055,499

 

دو شیفت

93,699,897

 

سه شیفت

109,316,548

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

67,672,148

 

دو شیفت

104,110,998

 

سه شیفت

135,344,297

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.

نرخ کرایه مصوب مینی بوس هیوندای مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

58,147,919

 

دو شیفت

101,758,860

 

سه شیفت

130,832,820

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

87,221,882

 

دو شیفت

130,832,820

 

سه شیفت

159,906,782

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

72,684,900

 

دو شیفت

130,832,820

 

سه شیفت

152,638,291

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

94,490,369

 

دو شیفت

145,369,801

 

سه شیفت

188,980,742

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.

 

نرخ کرایه مصوب اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1400*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

104,110,997

 

دو شیفت

182,194,245

 

سه شیفت

234,249,744

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

156,166,499

 

دو شیفت

234,249,744

 

سه شیفت

286,305,246

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

130,138,747

 

دو شیفت

234,249,744

 

سه شیفت

273,291,370

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

169,180,371

 

دو شیفت

260,277,494

 

سه شیفت

338,360,744

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.