صفحه 1-8

 

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

-

-

حوزه ریاست

 

1

1

رئیس سازمان

2

2

مسئول دفتر

3

3

کارشناس امور قراردادها

4

4

کارشناس حقوقی

5

5

کارشناس حراست

6

6

کارشناس روابط عمومی

7

7

کارشناس روابط عمومی

8

8

کارشناس آمارو فن آوری اطلاعات

9

9

کارشناس فن آوری اطلاعات

-

-

اداره نظارت وبازرسی

صفحه 2-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

10

1

رئیس اداره نظارت و بازرسی

 

 

-

-

اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی

11

1

 مسئول اموربازرسی ، ارزیابی و رسیدگی

12

2

بازرس

13

3

بازرس

14

4

بازرس

15

5

کارشناس ارزیابی و رسیدگی

16

6

کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات

-

-

امور نظارت

17

1

مسئول امور نظارت

18

2

کارشناس نظارت و کنترل

صفحه  3-8

سازمان تفضیلی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

19

3

کارشناس نظارت و کنترل

 

20

4

کارشناس نظارت تصویری

21

5

کارشناس نظارت تصویری

-

-

معاونت فنی ومهندسی

22

1

معاون فنی ومهندسی

-

-

اداره توسعه و مهندسی

23

1

رئیس اداره توسعه و مهندسی

24

2

کارشناس حمل ونقل

25

3

کارشناس حمل ونقل

26

4

کارشناس ترافیک

27

5

کارشناس توسعه و نوسازی ناوگان

 

صفحه 4-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

28

6

کارشناس برق و الکترونیک

 

-

-

اداره فنی

29

1

رئیس اداره

30

2

کارشناس مکانیک

31

3

کارشناس مکانیک

32

4

کارشناس تجهیزات پایانه ها و ایستگاهها

33

5

کارشناس تاسیسات

34

6

کارشناس ماشین آلات

-

-

معاونت اجرایی

35

1

معاون اجرایی

-

-

اداره وموسسات بخش خصوصی

صفحه 5-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

36

1

رئیس اداره موسسات و بخش خصوصی

 

37

2

کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها

38

3

کارشناس موسسات حمل ونقل شرکتها

39

4

کارشناس بخش خصوصی اتوبوسها

40

5

کارشناس تشکیل پرونده

41

6

متصدی تشکیل پرونده

42

7

کارشناس صدور و تمدید

43

8

متصدی صدور و تمدید

-

 

اداره پایانه های مسافر بری

44

 

1

رئیس اداره پایانه های مسافر بری

صفحه 6-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

45

2

کارشناس عمومی و انبار

 

46

3

متصدی امور عمومی

47

4

متصدی امور عمومی

48

5

کارشناس تاسیسات

-

-

معاونت اداری ومالی

49

1

معاون اداری و مالی

-

-

اموراداری

50

1

مسئول امور اداری

51

2

کارشناس امور اداری و رفاهی

52

3

کارشناس امور عمومی ونقلیه

             
 

 

 

صفحه 7-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

 

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

 

53

4

متصدی دبیرخانه واسناد

 

 

54

5

کارشناس برنامه ریزی و آموزش

 

-

-

اداره امورمالی

 

55

1

رئیس اداره امور مالی

 

56

2

کارشناس امور مالی

 

57

3

کارشناس بودجه و اعتبارات

 

58

4

انباردار

 

-

-

امور کارپردازی

 

59

1

مسئول امور کارپردازی

 

60

2

کارپرداز

 

صفحه 8-8

ساختار تفضیلی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری یزد

 

شماره پست

ردیف

عنوان پست سازمانی

 

 

 

 

61

3

کارپرداز

 

-

-

امور حسابداری

 

62

1

مسئول امور حسابداری

 

63

2

حسابدار

 

64

3

حسابدار

 

65

4

جمعدار و امین اموال

 

-

-

امور درآمد

 

66

1

مسئول امور درآمد

 

67

2

کارشناس درآمد

 

68

3

کارشناس درآمد

 

69

4

مامور وصول عوارض