اعضای هیات مدیره سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

سمت در دستگاه های اجرائی

1

محمدعلی

سلمانی ندوشن

رئیس هیات مدیره

معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد

2

محمد رضا

 شفیعی

دبیر و عضو هیات مدیره

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

3

علیرضا

 پورسلمان

عضو هیات مدیره

مشور اداره اوقااف یزد

4

حمیدرضا

قمی

نماینده و عضو ناظر شورای اسلامی شهر یزد در هیات مدیره

عضو شورای اسلامی شهر یزد