اعضای شورای سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

سمت شغلی

1

مهدی

جمالی نژاد

رئیس شورای سازمان

شهردار یزد

2

محمود

دهقان طزرجانی

عضو شورای سازمان

معاون امور زیربنائی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد

3

احمد

پهلوانیان

عضو شورای سازمان

مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد

4

محسن

صادقیان

عضو شورای سازمان

معاون امور عمرانی استاندار یزد