نرخ کرایه سرویس مدارس

جدول نرخ کرایه ایاب و ذهاب یک سال تحصیلی دانش آموزان ویژه خودروهای تاکسی و شخصی سال تحصیلی 1402-1401 
ردیف تعداد روز فعالیت مدرسه در هفته از 0 تا 5 کیلومتر 5 تا 8 کیلومتر 8 تا 12 کیلومتر 12 تا 15 کیلومتر بیشتر از 15
1 5 روزه 21,941,978 22,562978 30,772,579 33,591,274

توافقی به ازای هر کیلومتر مازاد بر 15 کیلومتر حداکثر 949,161 ریال

2 6 روزه 26,667,942 27,422,696 36,563,802 39,537,613
توافقی به ازای هر کیلومتر مازاد بر 15 کیلومتر حداکثر 949,161 ریال
  • نرخ همگی به ریال می باشد
  • نرخ کرایه پیش دبستانی 8 ماهه محاسبه می گردد.
  • نرخ خودروهای ون ، معادل 80 درصد نرخ کرایه خودرو های تاکسی و شخصی می باشد.
  • ​​​​​​​به میزان 8 درصد حق بیمه قرارداد های حمل و نقل دانش آموزان به مبلغ کرایه اضافه می گردد.

جدول نرخ کرایه ایاب و ذهاب یک سال تحصیلی دانش آموزان ویژه خودرو مینی بوس سال تحصیلی 1402-1401
ردیف 0 تا 5 کیلومتر بالاتر از 5 کیلومتر
1 13,500,000 به ازای هر کیلومتر مازاد 74,826ریال
  • نرخ همگی به ریال می باشد
  • به میزان 8 درصد حق بیمه قرارداد های حمل و نقل دانش آموزان به مبلغ کرایه اضافه می گردد.
بر اساس تبصره 2 ماده 18 دستور العمل جدید حمل و نقل دانش آموزان مطابق با سنوات گذاشته سهم آموزش و پرورش از نرخ مصوب به میزان 3 درصد می باشد.