نرخ تاکسی گردشی و بیسیم

جدول نرخ مصوب تاکسی گردشی سال ۱۴۰1
ردیف  وروديه تا ۱ کیلومتر  کيلومتر
1  22,۰۰۰  6,۵۰۰
  • نرخ ها همگی به ریال می باشد.
  • نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
  • نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح ۳۰ درصد افزایش می یابد.
جدول نرخ مصوب تاکسی بیسیم و تلفنی سال ۱۴۰1
ردیف  وروديه  کيلومتر  هردقيقه انتظار
1  5۰,۰۰۰  2۵,۰۰۰ 5,000
  • نرخ ها همگی به ریال می باشد.
  • نرخ کرایه خودروهای آریو و برلیانس حداکثر 2۰ درصد بیشتر از سایر خودروها می باشد.
  • نرخ کرایه در شش ماه اول سال از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح و شش ماه دوم سال از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح ۳۰ درصد افزایش می یابد.