گزارش تصویری از نصب بنر خیرمقدم به مسافران شهر میراث جهانی سر ورودی پایانه مسافربری غدیر یزد

گزارش تصویری از نصب بنر خیرمقدم به مسافران شهر میراث جهانی سر ورودی پایانه مسافربری غدیر یزد


گزارش تصویری از نصب بنر خیرمقدم به مسافران شهر میراث جهانی سر ورودی پایانه مسافربری غدیر یزد