نشست محمد رضا شفیعی رئیس سازمان با رئيس كميسيون عمران و شهر هوشمند شورای شهر یزد، رئیس ساز فاوا، رئیس بانک انصار و کارشناسان مربوطه در خصوص برنامه ریزی جهت تسهیل خدمات پرداخت الکترونیکی و کارت بلیط ها؛

نشست محمد رضا شفیعی رئیس سازمان با رئيس كميسيون عمران و شهر هوشمند شورای شهر یزد، رئیس ساز فاوا، رئیس بانک انصار و کارشناسان مربوطه در خصوص برنامه ریزی جهت تسهیل خدمات پرداخت الکترونیکی و کارت بلیط ها؛

نشست محمد رضا شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل بارومسافرشهرداري يزد  با رئيس كميسيون عمران و شهرهوشمند شورای شهر یزد، رئیس سازمان فاوا، رئیس بانک انصار، معاون فنی مهندسی و مدیر امور مالی سازمان و کارشناسان مربوطه 
جهت بررسی، اعلام نظر و تعیین مسیر اتوبوس ها و مینی بوس های خریداری شده و نیز تسهیل خدمات پرداخت الکترونیکی اتوبوس های درونشهری
 ۲۵ آذر ۱۳۹۷