معرفي رئيس هيئت مديره

محمد رضا شفيعي

رئيس هيئت مديره /
مسئولیت ها و وظایف
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد