محمد رضا شفیعی بعنوان رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزدمنصوب شد

محمد رضا شفیعی بعنوان رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزدمنصوب شد