شرکت های تعاونی اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد؛

نوع شرکت/ نام شرکت

شماره تلفن شرکت

شماره دورنگار

نام مدیرعامل

نام خانوادگی مدیرعامل

تلفن همراه

آدرس

تعاونی/شماره یک اتوبوسرانی

03537200401

03537200399

اصغر

شیخعلیشاهی

09131596383

یزد میدان امام حسین(ع) جنب ترمینال مسافربری سابق

تعاونی/ شماره یک امید شتاب یزد

 

 

علی

زارع زاده مهریزی

 

یزد بلوار رسالت روبروی شرکت نفت

تعاونی/ شماره چهار اتوبوسرانی

03538262908

03538262908

ناصر

دهستانی

09132505614

یزد ابتدای بلوار شهید دهقان

تعاونی/ شماره پنج اتوبوسرانی

03536250178

03536250178

رمضان

جامعی صفی آبادی

09131528347

یزد بلوار 22 بهمن

تعاونی/ نگاه تفت

03532623763

03532623763

سید کاظم

کاظمیان

09131526509

یزد شهرستان تفت جنب دانشگاه آزاد اسلامی

تعاونی/ سجاد مهریز

03532532321

03532532321

نادعلی

زارع

09133521947

یزد شهرستان مهریز بلوار امام خمینی(ره)