برگزاری جلسه شورای معاونین سازمان

برگزاری جلسه شورای معاونین سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه شورای معاونین با حضور اعضاء طبق روال شنبه های پیشین در روز شنبه 2 تیرماه 97 در سالن جلسات دفتر مدیریت تشکیل گردید. در این جلسه مقرر گردید کارگروه های تخصصی و فنی در خصوص امور مرتبط با هر معاونت جهت پیگیری ویژه امور سازمانی تشکیل گردد.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد