بازدید ریاست سازمان به همراه مشاور و معاون فنی از روند بازسازی پایانه شحنه

بازدید ریاست سازمان به همراه مشاور و معاون فنی از روند بازسازی پایانه شحنه

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه 96/12/13 شفیعی ریاست سازمان به همراه کریمی مدیرعامل سابق و مشاور کنونی سازمان و نیز داوود زارع بیدکی معاون فنی سازمان از روند بازسازی و اجرای پروژه مسقف سازی پایانه شحنه دیدن نمود.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد