بازدید انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک شهرداری یزد

بازدید انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک شهرداری یزد

انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند با حضور در مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، از محل دفن پسماندهای عادی شهر، باسکول و کارخانه کمپوست بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیری پسماند شهرداری یزد - انجمن های زیست محیطی شهر هوشمند از مرکز جمع آوری و پردازش پسماند خشک، محل دفن پسماندهای عادی شهر یزد، باسکول و کارخانه کمپوست شهرداری یزد بازدید کردند.

دراین بازدید کارشناسان سازمان با حضور در محل های یاد شده، اطلاعاتی جامع درخصوص روند فعالیت واحدهای مذکور ارائه و فعالین محیط زیست از نزدیک با روند دفن پسماند و شیوه مدیریت پسماند شهر آشنا شدند.

آدرس کوتاه :