آگهي مناقصه عمومي دیزل ژنراتور

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به استناد مجوز شماره 100012346 مورخ 13/04/1401 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري درنظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه خرید و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 110kVaو150kVA دارای هولوگرام اقدام نمايد. متقاضیان درصورت تمايل به شرکت در مناقصه فوق می بایست مدارک و نرخ پيشنهادي خود را حداکثر تا پايان وقت اداري روز  یکشنبه مورخ 10/07/1401 شامل تضمين بانکي، سوابق فني و بازرگاني مرتبط با موضوع مناقصه فتوکپي برابر اصل اساسنامه شرکت، و آگهي آخرين تغييرات و برگ پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ثبت نمایند، ضمناٌ لازم است یشنهاددهندگان سپرده شرکت در مناقصه را به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان حمل و نقل  یزد واقع در میدان صنعت، بعد از پمپ گاز  تحويل و رسيد آن را دريافت نمایند.

 1. زمان شروع مناقصه از تاريخ 14/06/1401 مي باشد و حداکثر تاريخ تسليم پاکت (الف) به دبیرخانه محرمانه حراست سازمان حمل و نقل يزد تا پايان وقت اداري روز یک شنبه مورخ 10/07/1401 مي باشد. کليه پيشنهادات در ساعت 9:00 صبح روز دو شنبه مورخ 11/07/1401 در محل سازمان باز، قرائت و نتيجه آن حداکثر ظرف مدت هفت روز (به استثناي ايام تعطيل) اعـلام مي گـردد. حضور پيشنهاد دهنـدگان يا نمايندگان آنها ( درصـورت داشتن معرفي نـامه کتبي) در جلسه کميسيـون مجـاز     مي باشد.
 2. متقاضيان مي بايست برای  شرکت در مناقصه مبلغ 710.000.000 ريال را به حساب شماره 2001135875 بانك تجارت به عنوان سپرده شرکت در مناقصه واريز يا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه يا اوراق مشارکت بي نام تحويل نمايند.
 3. سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابرماده 20 آئين نامه معاملات شهرداري سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 4. بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام باشد. بديهي است هرگونه خط خوردگي و شرط باعث ابطال مدارک مي شود.
 5. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
 6. احراز توان فني و مالي پيشنهاد دهندگان در اختيار سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد مي باشد .
 7.  درصورت بروز حوادث  قهري هيچ  يک از طرفين مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست.
 8.  پيمانکارحق واگذاري کار به غير را ندارد.
 9. در صورت عدم انجام هر يک از تعهدات، کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد .
 10. درصورت قبولي يا رد پيشنهاد اسناد مناقصه مسترد نخواهد شد.
 1. به پيشنهادهاي ناقص، مبهم، مشروط، بدون سپرده و پيشنهادهايي که پس از انقضاي مهلت مندرج در آگهي مناقصه واصل گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 2. با توجه به ماده 11 آئين نامه معاملات شهرداري هاي مراکز استانها سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل 10% کل مبلغ موردپيمان را به عنوان حسن انجام تعهدات از پيمانکارتضمين بانکي يا اوراق مشارکت بي نام اخذ مي نمايد.
 3. کارفرما اختيار دارد موضوع  مورد معامله را تا 25% کل مورد معامله افزايش يا کاهش دهد.
 4. کليه کسورات قانوني و قراردادي به عهده پيمانکارخواهد بود. اعتباراين پروژه ازمحل اعتبارات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد بوده و تابع  قوانين وآئين نامه معاملات شهرداري يزد مي باشد.
 5. قرارداد و اسناد مناقصه بايد توسط دارندگان امضايي که از طريق ارائه آخرين آگهي تغييرات روزنامه رسمي احرازمي گردد امضاء شود.
 6. اين برگ جزء لاينفک اسناد محسوب و بايستي ممهور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد.
 7. رعايت اصل بيست و پنجم قانون اساسي به اين شرح الزامي است: بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلکس، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون
 8. ارائه آناليز قيمت الزامي مي باشد.
 9. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري يزد به نشاني : ميدان صنعت ، ابتداي بلوار شهيد دهقان ، جنب جايگاه سوخت CNG مراجعه و يا با شماره تلفن 37200401-035 داخلي 235 تماس حاصل نمايند.