12 دستگاه از بهترین برندهای اتوبوس جهان به جهانشهر یزد رسید!

12 دستگاه از بهترین برندهای اتوبوس جهان به جهانشهر یزد رسید!