مزایده فروش مینی بوس

مزایده فروش مینی بوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده

سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه برابر مجوز اخذ شده مورخ 20/4/90 شورای سازمان  در نظر دارد تعداد 16 دستگاه مینی بوس کولر دار و تعداد 18 دستگاه اتوبوس کولر دار  جهت سرویس دهی در خطوط از طریق مزایده کتبی به موسسات  حقوقی دارای مجوز حمل و نقل درون شهری واگذار نمایند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به دبیرخانه سازمان واقع در میدان صنعت بلوار شهید دهقان – جنب جایگاه CNG  مراجعه و شرایط مزایده را دریافت نمایند و یا به سایت اینترنتی به آدرس yazd-bus.ir مراجعه و در صورت نیاز با تلفن 7200402 داخلی ( 30) تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول : 90/5/4

تاریخ انتشار نوبت دوم : 90/5/11

        شرایط مزایده

1- واگذاری تعداد 13 دستگاه اتوبوس نو و 5 دستگاه کارکرده 457 بنز جهت خطوط با 17.5 درصد قیمت خرید و کارشناسی و نصف مبلغ به صورت چهار ماهه و مابقی 24 ماهه

2- واگذاری مینی بوس  : هیوندای کروس کولر دار به مبلغ 420.000.000 ریال برای هر دستگاه می باشد.

3- کرایه پایه مسیرهای مینی بوس : 1- ترمینال 3000 ریال 2- روستای شحنه 3500 ریال 3- شهرک صنعتی 4000 ریال و هیچگونه یارانه ای بابت کرایه پرداخت نمی گردد.

4- پیشنهاد دهندگان می بایست 5% قیمت پیشنهادی خود را به شماره حساب جاری 1002149978  به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت نمایند

5- شرکت کننده  می بایست : 35% کل قیمت مینی بوس واگذاری را به صورت نقدی به حساب جاری 1002149846بانک شهر واقع در خیابان  شهید مطهری واریز و مابقی قیمت  طی مدت 7 ساله به صورت اقساط پرداخت گردد که ضمانت لازم جهت پرداخت اقساط اخذ می گردد.

6- شرکت کننده  می بایست فیش پرداختی 5% قیمت کل  پیشنهادی را در پاکت الف و تصویر مجوز حمل و نقل درون شهری را در پاکت ب  و قیمت پیشنهادی را در پاکت ج قرارداده و تحویل سازمان دهد.

7- هزینه چاپ آگهی ، عوارض مزایده و سایر هزینه های متعلقه و متصوره  به عهده خریدار می باشد.

8- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

9- پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1390/5/22 باحضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد.

10- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز وجه پیشنهادی به حساب جاری 1002149846بانک شهر خیابان مطهری بنام سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه اقدام نماید.

11- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابر ماده 8 آئین نامه مالی معاملاتی شهرداریها سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

12- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2- 7200401  داخلی 30 تماس حاصل فرمائید.

آخرین مهلت ارسال  پیشنهادات 90/5/20 می باشد.

                                                                  سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه