عمر ناوگان اتوبوسهای سازمانی تک رقمی می شود!

عمر ناوگان اتوبوسهای سازمانی تک رقمی می شود!


عمر ناوگان اتوبوسهای سازمانی تک رقمی می شود!

عمر ناوگان اتوبوسهای سازمانی تک رقمی می شود!
 
کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوس شهر یزد با جایگزینی اتوبوسهای جدید
 
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد از کاهش متوسط عمر ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یزد خبر داد و گفت: در راستای تکریم شهروندان و تشویق به استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی، ناوگان اتوبوس شهر یزد نونوار گردیده وصد در صد اتوبوسهای شهر یزد به سیستم سرمایشی مجهز گردیدند.
محمد رضا شفیعی عنوان کرد:
با جایگزینی تعداد ۵۰ دستگاه اتوبوسهای بنز ۴۵۷ مدل بالا و کولردار بجای اتوبوسهای ۳۵۵ قدیمی و فاقد کولر، متوسط عمر ناوگان اتوبوس شهر یزد در بخش خصوصی از ۱۸ سال به ۱۲ سال و نیز با ورود ۱۲ دستگاه اتوبوس اسکانیا به ناوگان، متوسط عمر ناوگان اتوبوسهای سازمانی تک رقمی شده و به زیر ۹.۳ سال رسید.
شفیعی افزود: با موافقت شورای اسلامی شهر یزد و دستور شهردار شهر جهانی تعداد ۱۲ دستگاه اتوبوس اسکانیا با استاندارد یورو ۴ خریداری شده و به امید خدا از اواسط همین ماه جهت استفاده شهروندان شهر میراث جهانی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد.