شرایط مزایده مینی بوس

شرایط مزایده مینی بوس


شرایط مزایده مینی بوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط مزایده

1- مینی بوس واگذاری : هیوندای کروس کولر دار به مبلغ 420.000.000 ریال برای هر دستگاه می باشد.

2- مبدا و مقصد خطوط : 1- پایانه همافر - ترمینال 1 دستگاه 2- پایانه همافر - روستای شحنه 1 دستگاه 3- پایانه دولت آباد - ترمینال 2 دستگاه 4- پایانه دولت آباد - شهرک صنعتی 1 دستگاه

3- کرایه پایه مسیرهای فوق الذکر : 1- ترمینال 3000 ریال 2- روستای شحنه 3500 ریال 3- شهرک صنعتی 4000 ریال و هیچگونه یارانه ای بابت کرایه پرداخت نمی گردد.

4- پیشنهاد دهندگان می بایست 5% قیمت پیشنهادی خود را به شماره حساب جاری 32828006/21  به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت نمایند

5- شرکت کننده  می بایست : 35% کل قیمت مینی بوس واگذاری را به صورت نقدی به حساب جاری 32828007/21  بانک شهر واقع در خیابان  شهید مطهری واریز و مابقی قیمت  طی مدت 7 ساله به صورت اقساط پرداخت گردد که ضمانت لازم جهت پرداخت اقساط اخذ می گردد.

6- شرکت کننده  می بایست فیش پرداختی 5% قیمت کل  پیشنهادی را در پاکت الف و تصویر مجوز حمل و نقل درون شهری را در پاکت ب  و قیمت پیشنهادی را در پاکت ج قرارداده و تحویل سازمان دهد.

7- هزینه چاپ آگهی ، عوارض مزایده و سایر هزینه های متعلقه و متصوره  به عهده خریدار می باشد.

8- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

9- پیشنهادات واصله در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 1390/3/19 باحضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد.

10- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز وجه پیشنهادی به حساب جاری 32828007/21 بانک شهر خیابان مطهری بنام سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه اقدام نماید.

11- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند برابر ماده 8 آئین نامه مالی معاملاتی شهرداریها سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

12- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2- 7200401  داخلی 30 تماس حاصل فرمائید.

آخرین مهلت ارسال  پیشنهادات 90/3/18 می باشد.

                                                  سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه