جلسه رئیس سازمان حمل و نقل با اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در خصوص ساماندهی این مسیر

جلسه رئیس سازمان حمل و نقل با اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در خصوص ساماندهی این مسیر


جلسه رئیس سازمان حمل و نقل با اعضای شورای اسلامی شهر زارچ در خصوص ساماندهی این مسیر

به گزارش روابط عمومی سازمان در روز پنجشنبه 29 خرداد ماه 1399 جلسه ای با حضور رئیس سازمان حمل و نقل و نیز معاونین مربوطه با اعضای شورای اسلامی شهر زارچ برگزار گردید که در ضمن این جلسه در خصوص وضعیت مسیر زارچ و نیز راهکارهای بهبود آن بحث و بررسی به عمل آمد.