بازدید محسن عباسی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس سازمان از محل تجهیز اتوبوسهای ۴۵۷ بخش خصوصی

بازدید محسن عباسی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس سازمان از محل تجهیز اتوبوسهای ۴۵۷ بخش خصوصی


بازدید محسن عباسی عضو شورای اسلامی شهر و رئیس سازمان از محل تجهیز اتوبوسهای ۴۵۷ بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی سازمان محمد رضا شفیعی رئیس سازمان در معیت محسن عباسی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از محل تجهیز اتوبوسهای فاقد کولر بازدید نمودند؛ گفتنی است در این محل اتوبوسهای کد ۴۵۷ که فاقد کولر بوده اند پس از تعویض شیشه ها بصورت دودی، کانال کشی و بهسازی سقف و کف اتوبوس و نیز پس از نصب کولر وارد مسیر می شوند