« بازگشت

فعالیتهای سازمان

فعالیتهای سازمان


فعالیتهای سازمان
گزيده اي ازفعاليتهاي سازمان تاكسيراني يزد
تاكسي :
1- تعدادكل تاكسيهاي موجود درناوگان تاكسيراني يزد 960 دستگاه وتعدادكمكيهاي فعال نزديك به 400نفر
2- تعدادنمايندگي سازمان درسطح درسطح شهر10 نمايندگي به ترتيب :
- فرودگاه شهيدصدوقي 30 دستگاه - ترمينال مسافربري 40دستگاه  - راه آهن 60دستگاه - دانشگاه آزاد21 دستگاه - ميدان ابوذر15 دستگاه -بيمارستان شهيدصدوقي 10دستگاه - يمارستان شهداي كارگر10دستگاه  - چهارراه معلم 10دستگاه - ميدان باهنر10دستگاه
 تاكسي تلفني :
تعدادموؤسسات تاكسي تلفني 46 موسسه كه 42موسسه ويژه برادران و 4 موسسه ويژه خواهران          
تعداد خودرو فعال درموسسه بصورت تقريبي 2200دستگاه
انواع خودروهاي فعال درموسسات تاكسي تلفني : سمند-پرايد-پيكان –پژو((405-206-آردي –روا))
       تاكسي بي سيم :
تعدادفركانس اخذشده ازمركزتهران ازسال 1380تا 1382 شش فركانس
1-آني سيرباشماره تلفن 133وتعدادتقريبي 200دستگاه
2- تعاوني تاكسيراني يزد تلفن 1830 باتعداد40دستگاه خودرو
3- تعاوني تاكسي تلفني هادرحال راه اندازي
4-تاكسي بي سيم ميهن باتلفن 1833 وتعدادتقريبي 80 دستگاه خودرو
5-تاكسي بي سيم آزادي باتلفن 1828 وتعدادتقريبي 50 دستگاه خودرو
ضمناً تعداد200دستگاه تاكسي بي سيمي ازسال 83تاكنون به جمع تاكسي بي سيمي هااضافه شده است.
 ساماندهي خودروهاي متفرقه :
خودروهاي شخصي تاكنون تعداد60دستگاه درناوگان تاكسيراني بكارگرفته  شده اند. كه درمسيرهاي خاص مي توانندمسافرجابجانمايند.
خودروهاي شخصي سرويس مدارس 720دستگاه كه باكمك تاكسيهاي گردشي جمعاً به تعداد1000دستگاه خودرودرامرجابجايي دانش آموزان مشاركت  دارند.
 خدمات :
علاوه برپرداخت چندفقره وام واهداءروكش صندلي وتابلوتا كسي اخيراً به كليه تاكسي هاي گردشي شهركپسول آتشنشاني واگذارگرديده است . همچنين مبلغ 000ر000ر300ريال بمنظوراختصاص شماره تلفن چهاررقمي 1830 تاكسي بي سيم به شركت تعاوني اهداءشده است .
احداث جايگاه هاي گازC.N.G درسال 1383 شروع وباپيگيرهاي مستمرسازمان درسال 1385 جايگاهها افتتاح گرديد
مكانهاي جايگاه هاي گاز: - ابتداي بلواركوثر- بلوارشهيدعلي دهقان - انتهاي خيابان شهيدمدني- بلوارفقيه خراساني
درضمن جايگاه گازLPGواقع درخيابان شهيدمدني قبلاًفعاليت خودراآغازنموده بود.
 كنترل ونظارت :
ضمن اينكه درآينده نزديك اين مهم تقويت خواهدشدازافرادي كه مايلندبعنوان بازرس افتخاري فعاليت نماينددعوت خواهدشدتانظارت كاملتري برفعاليت تاكسيها داشته باشيم .
طرح تعويض خودروها:
ازسال 1385 طبق اعلام اتحاديه تاكسيراني هاي سراسركشورخودروهاي تاكسي زيرمدل 71 شروع به تبديل به احسن شده وهمچنان برابرضوابط ادامه دارد. درضمن تاكنون تعداد68دستگاه خودروتعويض گرديده است .
 واگذاري تاكسي :
بمنظورتوسعه ناوگان تاكسيراني طبق برنامه زمانبدي شده تاكنون تعداد160دستگاه تاكسي شهري و200دستگاه تاكسي بي سيمي  به ناوگان اضافه شده است