5 دستگاه اتوبوس جدید صبح روز شنبه 27 خرداد وارد ناوگان حمل و نقل شهری شد