گزارش تصویری از حضور پرشور پرسنل سازمان حمل و نقل در راهپیمایی عظیم روز قدس

گزارش تصویری از حضور پرشور پرسنل سازمان حمل و نقل در راهپیمایی عظیم روز قدس