گزارش تصویری از اقدامات صورت گرفته در پایانه غدیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا

گزارش تصویری از اقدامات صورت گرفته در پایانه غدیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا


گزارش تصویری از اقدامات صورت گرفته در پایانه غدیر جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا