پیشگیری از ورود خسارت به سرپناه های ایستگاه های اتوبوس طی دو شب گذشته

پیشگیری از ورود خسارت به سرپناه های ایستگاه های اتوبوس طی دو شب گذشته