همشهری یزد، یکشنبه 12 آذر 1397؛ یزد بودجه ای جهت تامین سهمیه لاستیک ندارد!

همشهری یزد، یکشنبه 12 آذر 1397؛ یزد بودجه ای جهت تامین سهمیه لاستیک ندارد!

همشهری یزد، یکشنبه 12 آذر 1397؛
صبح یزد، یکشنبه 11 آذر ماه 97؛
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در گفتگو با ایسنا: یزد بودجه ای جهت تامین سهمیه لاستیک ندارد!
روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار ومسافر شهرداری یزد