نصب برچسب نرخ کرایه اتوبوسهای درونشهری و برونشهری (با کارت و نقدی) درداخل اتوبوسهای درونشهری و برونشهری؛

نصب برچسب نرخ کرایه اتوبوسهای درونشهری و برونشهری (با کارت و نقدی) درداخل اتوبوسهای درونشهری و برونشهری؛