نشست سه جانبه رئیس سازمان حمل و نقل، نمایندگان شرکت نفت و پیمانکار جایگاه سوخت اتوبوسرانی؛

نشست سه جانبه رئیس سازمان حمل و نقل، نمایندگان شرکت نفت و پیمانکار جایگاه سوخت اتوبوسرانی؛

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل در روز یکشنبه 14 بهمن ماه 1397 نشستی سه جانبه با حضور رئیس سازمان حمل و نقل، نمایندگان شرکت نفت و پیمانکار جایگاه سوخت اتوبوسرانی برگزار گردید؛ در این جلسه که با عنوان بررسی و حل مشکلات جایگاه سوخت اتوبوسرانی برگزار گردید، معاون نظارت و بازرسی، معاون اجرایی، مسئول حراست، مدیر داخلی پایانه غدیر و بازرس جایگاه سوخت نیز حضور داشتند.

در اثنای این نشست در مورد مسائل و مشکلات ایجاد شده به دلیل کمبود سهمیه گازوئیل جایگاه موجود بحث و گفتگو به عمل آمد و تصمیمات نهایی اتخاذ گردید.