نشست رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با مدیرکل ستاد امور بحران استان

نشست رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با مدیرکل ستاد امور بحران استان

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد روز  سه شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸ رئیس سازمان به اتفاق معاونین مربوطه با محمود شاکری شمسی مدیرکل ستاد امور بحران استانداری یزد و عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری در محل دفتر مدیریت ستاد امور بحران استانداری یزد دیدار و گفتگو نمود.