نحوه اخذ مرخصي

نحوه اخذ مرخصي
قـابل تـوجـه راننـدگـان محـترم تاکـسی
موضوع : نحــوه اخــذ مـرخصــی
hhhhhhhhhhhh
 
 
1-     مدت زمان اسـتفاده ازمرخصی برای هردستگاه تاکسی 30 روزدرسال می باشد .
      توضیح  اینکه  برای جمـعه  ها نیز برگ درون شهری صادروجزء مرخصی محسوب نمی گردد
                             
 
2-   خروج تاکسی ازشهرفقط به اتفاق خانواده ممکن است درغیراینصورت غیرقانونی وتخلف محسوب ودرصورت هرگونه حوادث غیرمترقبه مسوولیت آن متوجه شخص راننده خواهدبود .
 
3-     مرخصی 1 روزقبل ویاهمان روزمرخصی صادرخواهدشد
 
 
4-     صدوربرگ مرخصی براساس کدوشماره انتظامی خودروانجام خواهدپذیرفت
 
 
5-     کمکی ها جهت اخذ مرخصی حتماً می بایست فرم اجازه خروج ازمالک راتکمیل نمایند. /ح -415-85
روابط عمومی سازمان تاکسیرانی یزد