مؤسسات مینی بوسرانی نسبت به نوسازی ناوگان اقدام نمایند

مؤسسات مینی بوسرانی نسبت به نوسازی ناوگان اقدام نمایند

مؤسسات مینی بوسرانی نسبت به نوسازی ناوگان اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی، صبح روز دوشنبه 18 دیماه، ریاست سازمان با مدیران مؤسسات مینی بوسرانی دیدار و گفتگو نمود.

در این جلسه محمد رضا شفیعی لازمه توسعه شهرها را توسعه حمل و نقل دانست و افزود؛ مدیران مؤسسات مینی بوسرانی نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده تحت نظارت اقدام نمایند.

ریاست سازمان اظهارداشت؛ با رایزنی و جلسات متعدد با شرکت های خودروسازی کشور به دنبال ایجاد شرایط مطلوب در خصوص نوسازی ناوگان بخش خصوصی تحت نظارت سازمان بوده و امیدواریم در سال آینده عمر ناوگان کاهش یابد.

در ادامه مدیر نمایندگی یکی از شرکت های خودروسازی نیز در خصوص نحوه فروش و ارائه خدمات شرکت به مدیران مؤسسات توضیحاتی ارائه نمود.

در این جلسه داود زارع معاون فنی و مهندسی و احسان بالاکتفی کارشناس دفترامور شهری و شوراهای استانداری یزد نیز حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد