مناقصه

مناقصه
      
ـ مناقصه محدود کف سازی ایستگاههای اتوبوس در اردیبهشت ماه و شروع اجرای پروژه از تاریخ 1/3/86
ـ مناقصه محدود ساخت سرپناه اتوبوس در اردیبهشت ماه در دو مرحله در حال عقد قرارداد
ـ مناقصه محدود ساخت و اجرای دو عدد برج نور 30 متری در محل توقفگاه سازمان در سال 1385
ـ مناقصه در سال 1385 و عقد قرارداد در سال 1385 جهت احداث ساختمان اداری ابتدای بلوار شهید دهقان
ـ مناقصه محدود جهت حصارکشی توقفگاه جنب ترمینال مسافربری جاده حضرآباد در دست اقدام
ـ اجرای پروژه پایانه دروازه قرآن توسط شهرداری یزد