ملاقات عمومی با ریاست سازمان حمل و نقل در روز یکشنبه 15 مهر 1397؛

ملاقات عمومی با ریاست سازمان حمل و نقل در روز یکشنبه 15 مهر 1397؛

ملاقات عمومی با ریاست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد

یکشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 12

جهت گرفتن وقت قبلی با شماره تلفن 37304900 (دفت ریاست) تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد