ملاقات عمومی با ریاست سازمان حمل و نقل در روز یکشنبه 10 شهریور 1398؛

ملاقات عمومی با ریاست سازمان حمل و نقل در روز یکشنبه 10 شهریور 1398؛