معرفی مدیر مالی

محمد رضا نظیر

مدیر مالی /
مسئولیت ها و وظایف