معرفی سازمان

سازمان مـدیریت و نظـارت بر تاکـسیرانی شـهر یزد

سـازمانی اسـت وابـسته بـه شـهرداري یزدکـه داراي شخـصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداري است و مطابق با مفاد مواد این اساسنامه و آیـین نامـه هـاي مـصوب طبـق اصول بازرگانی اداره می شود. سازمان براساس ماده 84 قانون شهرداري و بند15 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تاسیس میگردد.

اولین تاکسی درسال 1333 به شهر یزد آورده می شود و طی یکسال اول تعداد آن به هفت دستگاه رسید.

نوع ماشینهاي بکارگرفته شده در آن زمان عبارتنداز: آستین ساخت آمریکا، مسکُوِج ساخت روسیه، پابـه دار سـاخت روسیه، فوردساخت آلمان و هیلمندساخت انگلستان باتوجه به مصوبه مورخ 1372/5/20 مجلس محترم شوراي اسلامی توسط هیئت محترم وزیـران آیـین نامـه اجرایـی قانون تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداري ها و براساس ماده 84 شهرداریها و در تاریخ 1374/8/10تهیه و تنظیم و به تصویب رسید  و در همـین راسـتا اساسـنامه سـازمان در تـاریخ 1375/3/22 تهیـه و تنظـیم و بـه تـصویب رسید. نهایتاً سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی رسما کارخود را از تاریخ 1376/10/2 آغازنمود.

 

 

وظـايـف سـازمـان :

_ اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر یزد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن

 _استفاده از امکانات دراختیار، در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده در متن قانون و آیـین نامـه هـاي اجرائـی و دستورالعمل مربوط به آن

 _بکارگیري و استفاده از امکانات قانونی به منظور تامین رفاه و آسایش مسافرین درون شهري و برنامه ریـزي نحـوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسایل حمل ونقل عمومی درون شهري

_توسـعه و تکمیـل سیـستم تاکـسیرانی بـا برنامـه ریـزي و سیاسـت گـذاري مناسـب و پـیش بینـی لازم بمنظـور تامین نیازمندیهاي آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، براي سرویسهاي عمومی و ویژه

_ بالابردن سطح دانش و کارآیی پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد بامسافرین وجلوگیري ازتخلفات آنها. _  استفـاده و بکارگیري امکانات در جهت تامین درآمد سـازمان از محل اخذ عوارض و درآمـدهاي قـانونی و انجــام کارشناسی ومشاوره و تهیه تعرفه هاي خدماتی و ایجاد امکانات لازم براي سرمایه گذاري و راه اندازي سیـستمهاي جدید تاکسیرانی و یا تکمیل سیستمهاي موجود بـا همکـاري و مـشارکـت کلیـه اشـخاص و موســسات اعتبـاري و سرمایه گذاري مجاز و بانکها و جذب مشارکت مردم و انجام هرنـوع عملیات مالی و بازرگانی در زمینه هاي مربـوط به تاکسیـرانی اعم از واردات و صادرات، خریدوفروش، اجاره و استیجاره و اسـتفاده از تـسهیلات بـانکی بـا رعایـت آیین نامه اجـرائی قانون الحـاق یـک تبـصره بـه مـاده واحـده قـانون صـدرالذکر مـصوب جلـسه مـورخ 1374/8/10 هیأت محترم وزیران و قانون تجارت و آیـین نامه هاي مالی بارعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط

_ اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخـشیدن بـه سیـستم تاکـسیرانی و جلـب همکـاري سـایر ارگانهـا و نهادهـا و وزارتخانه ها در جهت تامین و تجهیز سیستم تاکسیرانی .

_ بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافردرون شهري و پیشنهاد آن براي تصویب به شوراي شهر و مراجع ذیربط قانونی و نظارت براجـراي دقیـق مـصوبات و اجـراي فرم،رنـگ، تعـداد، ارقـام و حـروف قابـل درج در شماره تاکسی و آرم و ظرفیت مجازکلیه تاکسی ها بارعایت کامل مقررات آیین نامه اجرائی قـانون مربـوط و دستورالعملهاي صادره ازسوي شورایعالی ترافیک و وزارت کشور.

_ انجام مطالعـات لازم بـراي تهیـه نقـشه شـبکه مـسیرهاي تاکـسیرانی درون شـهري بـا اسـتفاده از مطالعـات مربـوط مبداء – مقصد سفرهاي شهري و بارعایـت و در نظرگـرفتن طـول مـسیرها و تعـداد خطـوط و نیازمنـدیهاي مراکـز خدمات شهري و بازدهی کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنین تشخیص و اعلام اولویت خطوط و مـسیرهاي مشخص شده باتوجه به تمرکز جمعیـت و تولیدسـفر بـویژه درمنـاطق کـارگري، کارمنـدي، دانـشجوئی، مـدارس و مناسبتهاي خاص نظیر مسابقات وزرشی، جشنهاي مذهبی و ملی و اجتماعات مردمی و غیره

_ نظارت دقیق برنحوه سرویس دهی اشخاص که به نمایندگی شهرداري به صورت حقیقی یـا حقـوقی جهـت ارائـه سرویس در مسیرهاي عمومی و یامشخص شده ملزم گردیده اند

_ صدور ، لغو و تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافردرون شهري باتاکسی( پروانـه تاکـسیرانی )ازطریـق شهرداري یا سازمان براساس مفاد آیین نامه تصویبی و دستورالعمل هاي صادره ازسوي وزارت کشور. _تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی درصورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج درآیین نامه

_ صدور موافقتنامه اصولی و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مفاد مـواد9و 13 آیـین نامـه و تباصر ذیل آنها

_ بررسی وتهیه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسیرانی و تعـداد تاکـسیهاي موجـود و تاکـسی هایی که درطول یک سال و پنج سال آینده به ناوگان تاکسیرانی اضافه میشود

_ تهیه آمار کلیه تاکسیها و وسائط نقلیه داراي پلاك نارنجی وسائط نقلیه داراي پلاك سفید و یا هر رنگ دیگر گه با داشتن امتیاز با اجازه تحت هرعنوان به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند

_ اخذ تعهد رسمی مبنی برعدم انجام تخلقات موضوع آیین نامه تـصویبی و قبـول تـصمیمهاي هیأتهـاي انـضباي و رعایت دستورالعملهاي صادره ازسوي وزارت کشور از متقاضی صدور پروانه تاکسیرانی 

_ استخدام افراد موردنیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اساسنامه