معرفی اعضای شورای سازمان

معرفی اعضای شورای سازمان
اعضای شورای شورای سازمان
 
رئیس شورا : 
نام:   سید علیرضا
نام خانوادگی:  نبوی زاده
مدرک تحصیلی:  لیسانس عمران
سابقه کاری:   معاون عمرانی استانداری یزد
 
عضو شورا:
نام:   سیدعلی اکبر
نام خانوادگی:  میر وکیلی
مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد شهر سازی
سابقه کاری:   شهردار یزد
  
عضو شورا:
نام:  محمود
نام خانوادگی: عظیمی نیا
مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت
سابقه کاری:   فرماندار یزد