معرفي معاون

داوود زارع بيدكي

معاون /
مسئولیت ها و وظایف
مسئول حراست
معاونت سازمان