معرفي عضو هيئت مديره

سيد جعفر دشتكي

عضو هيئت مديره /
مسئولیت ها و وظایف
مدير امور مالي شهرداري يزد