معرفي عضو هيئت مديره

محمد جواد كريمي

عضو هيئت مديره /
مسئولیت ها و وظایف