معرفي اعضاي شوراي سازمان

معرفي اعضاي شوراي سازمان
معاون امور عمراني استانداري:
 
آقاي مهندس سيد عليرضا نبوي زاده
 
شهردار يزد:
 
آقاي مهندس سيد علي اكبر ميروكيلي
 
فرماندار يزد:
 
 
آقاي محمود عظيمي نيا