مشاهده شرایط مزایده کالاهای مستعمل و ضایعاتی

مشاهده شرایط مزایده کالاهای مستعمل و ضایعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     شرایط مزایده

سازمان اتوبوسراني يزد  باستناد مجوز اخذ شده از هيأت مديره در نظر دارد کالاهای مستعمل و ضایعات خود را   با مشخصات ذيل از طريق مزايده کتبی به فروش برساند 0 متقاضيان مي توانند در وقت اداري از اموال فوق كه در محل توقفگاه سازمان اتوبوسراني جنب ترمينال مسافربري قدیم  مي باشد بازدید  در صـورت تمـايـل پيشنهـادات خـود را ضمـن رعايت موارد مشروحه زير در دو پاكت سربسته تا آخر وقت اداري مورخ 90/10/24  به دبيرخانه سازمان تسليم و رسيد دريافت نمايند 0

الف : فهرست و مشخصات كا لا های مستعمل و ضایعات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.290

 

3

کاسه چرخ چدنی و انواع چدن

1100 کیلوگرم

3.655

 

4

رادیاتور آلومینیوم

45 کیلوگرم

11.050

 

5

باطری 150 آمپری

150 عدد

2.125 هر آمپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.975

 

7

بشکه 200 لیتری روغنی

50 عدد

65000

 

8

لاستیک فرسوده

125 عدد

27.000

 

9

رینگ اتوبوس 8 پیچ نو بدون بچه رینگ

50 عدد

467.500 هر عدد

 

10

روغن سوخته

5000 لیتر

5.000

 

 
1 ـ  پيشنهاد دهندگان مي بايست معادل 5% کل مبالغ پیشنهادی را به عنوان  سپرده شركت در مزايده به حساب    1002149978   سازمان نزد بانك شهر شعبه استاد مطهری واريز و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند
2 ـ به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد فيش سپرده و پيشنهادهائي كه پس از انقضا ي مهلت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد 0
3 ـ سپرده نفراول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد فروش با برنده مزايده نزد سازمان باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به عقدقرارداد نشود برابرماده 8آئين نامه مالي شهرداري ها سپرده به نفع سازمان ضبط مي شود0
4 ـ سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است 0
5 ـ هزينه آگهي ، ماليات ، عوارض و ساير هزينه ها ي متعلقه بعهده برنده مزايده است 0
6 ـ کالاهای مازاد  مستعمل و ضایعاتی فوق به صورت یکجا و جداگانه و جزئی  فروخته مي شود 0 منتهی در شرایط مساوی اولویت با پیشنهاد دهنده کلی می باشد 0
7 ـ پيشنهادات واصله در ساعت  11     روزیک شنبه    مورخ25 /90/10  با حضور اعضاء كميسيون معاملات  سازمان باز و قرائت و تصميم گيري خواهد شد 0
8 ـ برنده مزايده موظف است وجه اقلام را نقدا" پرداخت نمايد 0
9 ـ برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از تصميم كميسيون با هزینه خود نسبت به بارگیری و حمل و انتقال ضایعات  اقدام نمايد0
10 ـ جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن 7200401-7200402داخلي 30 تماس حاصل نمائيد 0
 

                                                                سازمان اتوبوسراني يزد و حومه