مزایده پارکینگ خودروهای سواری پایانه غدیر و امام علی (ع)

مزایده پارکینگ خودروهای سواری پایانه غدیر و امام علی (ع)

مزایده عمومی

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ خودروهای سواری و موتورسیلکت سازمان به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به شرکتهای واجد شرایط و یا اشخاص حقیقی واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ  27/12/1396 در دو پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند .

الف ) مشخصات

ردیف

شرح

محل

قیمت کارشناسی ماهیانه (ريال)

ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

 

 

 

1

پارکینگ خودورهای سواری و موتورسیکلت

پارکینگ مسقف پایانه مسافربری غدیر

 

000/000/9

 

000/400/5

 
 

پارکینگ پایانه میدان امام علی (ع)

 

000/000/10

 

000/000/6

 
 
 

 

ب ) شرایط مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ ضمانت را طبق جدول فوق ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2006493559 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .

2-     سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت. ( تحویل محل های مندرج در جدول فوق به برنده از اول فروردین ماه 1397 می باشد . )

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .

7-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

8-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .

9-     مالیات بر ارزش افزوده به عهده بهره بردار بوده که هنگام عقد قرارداد به قیمت اعلامی از سوی کانون تبلیغاتی اضافه میگردد .

10- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 200.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان (pos فروشگاهی) اقدام نمایند .

11- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 27/12/1396 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 10:00 روز دو شنبه مورخ 28/12/1396 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .

12- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 235 تماس حاصل نمایید .

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد