مزایده واگذاری شیشه های عقب 130 دستگاه اتوبوس و دو عدد تابلوی تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه

مزایده واگذاری شیشه های عقب 130 دستگاه اتوبوس و دو عدد تابلوی تبلیغاتی ایستگاه مکانیزه

به گزارش روابط عمومی سازمان مزایده  تبلیغات شیشه های عقب 130 دستگاه اتوبوس و 2 عدد ایستگاه مکانیزه اتوبوس در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1397 برگزار می گردد. پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را با توجه به شرایط اعلامی از سوی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد را حد اکثر تا تاریخ 23 اردیبهشت 1397 به حراست این سازمان ارائه و رسید دریافت نمایند.

روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد