مزایده غرفه تجاری در پایانه مسافربری غدیر

مزایده غرفه تجاری در پایانه مسافربری غدیر